Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN webwinkel Tuttavia

Artikel 1. Definities


1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Leverancier” verstaan: K. Peltzer-Savelkoul gevestigd te Grevenbicht en handelend onder de naam Tuttavia ingeschreven in het handelsregister KvK onder nr.56384483.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Afnemer” verstaan: de natuurlijke persoon, (privaatrechtelijke) rechtspersonen alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden een bestelling wordt gedaan bij Leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van leverancier zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 

2.2. Van deze Verkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige voorwaarden blijven echter onverminderd van kracht.

2.3. Bij het plaatsen van een bestelling bij www.Tuttavia.nl gaat de Afnemer akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden. 

Artikel 3. Vertrouwelijke informatie

3.1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1. De prijzen van Leverancier zijn inclusief de verschuldigde 6% of 21% B.T.W. en zonder aftrek of korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verzendkosten zijn niet inclusief tenzij anders vermeld.

4.2. Indien de Afnemer kiest voor een betaling middels overschrijving, dient het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen via overboeking op een door Leverancier aan te wijzen bank- of girorekening te worden voldaan. Indien deze termijn wordt overschreden, zal de bestelling van Afnemer worden verwijderd.

4.3. Leverancier biedt verschillende betalingsmogelijkheden aan die ieder hun eigen betalingsvoorwaarden hebben. Voor de afnemers is het mogelijk te betalen via iDEAL en overschrijving. De transactiekosten worden niet doorberekend aan de Afnemer. Alle iDEAL betalingen zijn kosteloos.

4.4. Gelet op de natuurlijke structuur van diverse producten is het niet altijd mogelijk het uiteindelijke gewicht exact te bepalen. Prijswijzigingen die tot stand komen als gevolg van gewichtstoename, worden te allen tijde doorberekend aan Afnemer. De bestelling wordt pas verstuurd op het moment dat het resterende bedrag is betaald. De prijsverhoging zal aan de Afnemer telefonisch worden medegedeeld.

Artikel 5. Aanbiedingen


5.1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend. De Leverancier heeft het recht alle prijzen te wijzigen. 

Artikel 6. Alcoholhoudende producten

6.1. Voor alcoholhoudende producten geldt een wettelijke legitimatieplicht. Bij een bestelling dient de Afnemer waarheidsgetrouw zijn of haar geboortedatum door te geven.

Artikel 7. Levering

7.1. Levertijden zijn indicatief en worden op de site van Tuttavia weergegeven. Doorgaans wordt de bestelling binnen 24 tot 48 uur na het plaatsen van een bestelling geleverd. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Leverancier, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

7.2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de producten op een door de Afnemer opgegeven adres worden afgeleverd. Op het moment van aflevering gaat het risico van de producten over op Afnemer.

7.3. Afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekortkomingen of zichtbare beschadigingen te controleren in verband met de aansprakelijkheid van de bezorgdienst. Indien het geleverde c.q. de verpakking beschadigd is, dient de Afnemer binnen 2 dagen contact met Leverancier op te nemen.

7.4. Indien de bestelling niet op het door de Afnemer opgegeven adres wordt geleverd, kan deze de bestelling, bij levering door PostNL, op het dichtstbijzijnde postkantoor afhalen. Bij levering door PostNL zijn de algemene voorwaarden van PostNL eveneens van toepassing. Indien Afnemer een gekoeld product heeft besteld, dient dit onverwijld te worden opgehaald. De Leverancier kan een optimale koeling tot 36 uur na verzending garanderen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
.

Alle door Leverancier bestelde producten blijven eigendom van Leverancier, zolang de Afnemer het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

Op alle afbeeldingen weergegeven op www.Tuttavia geldt een copyright op naam van K.Peltzer-Savelkoul. Het onrechtmatig kopiëren van deze afbeeldingen zal strafrechtelijk worden vervolgd.

Artikel 10. Communicatie
Leverancier is niet aansprakelijk voor misverstanden of foutieve bestellingen ontstaan door verstoorde communicatie, zoals een storing in de internetverbinding.

Artikel 11. Aansprakelijkheid


11.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de Afnemer.

11.2. De aansprakelijkheid van Leverancier strekt in ieder geval niet verder dan de directe schade ter hoogte van het door Leverancier gefactureerde bedrag. Deze beperking is niet van toepassing op directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier.

11.3. In geen geval is Leverancier aansprakelijk voor indirecte schade, zoals winstderving of voor enigerlei andere gevolgschade.

11.4. Leverancier heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Afnemer ongedaan te maken.

Artikel 12. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)


12.1. Leverancier is niet verantwoordelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Leverancier gedane bestellingen, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.

12.2. Zodra zich een onder lid 1 genoemde omstandigheid voordoet zal Leverancier daarvan mededeling doen aan de Afnemer.

12.3. Indien nakoming door Leverancier tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

Artikel 13. Reclamaties en klachten
13.1. Indien de Afnemer kan aantonen dat het bestelde product niet voldoet aan de bestelling, heeft Afnemer het recht deze te retourneren. Leverancier zal de transportkosten vergoeden en een nieuw product dat voldoet aan de bestelling van Afnemer versturen.

13.2. Voedingsmiddelen kunnen door de Afnemer niet worden geretourneerd. Voor alle non-food producten geldt dat deze binnen 5 werkdagen met voorafgaande toestemming van Leverancier kunnen worden geretourneerd, mits de verpakking niet is beschadigd. De verzendkosten komen in dit geval voor rekening van de Afnemer. Retouren kunnen verstuurd worden naar: 

Tuttavia
onder vermelding van Retouren

Rozenlaan 25
6127 EG  Grevenbicht
Tel.06-46444925 

13.3. Leverancier streeft ernaar de klachten van Afnemer binnen 7 dagen af te handelen. Klachten worden doorgaans het snelste per email afgehandeld.

Artikel 14. Herroepen van de bestelling
U kunt binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, de bestelling herroepen zonder reden. Gebruik daar voor het formulier dat u hier kunt downloaden.  

Klachten kunt u per mail aan ons kenbaar maken op het mailadres tuttavia@ziggo.nl.